Wyszukiwarka

Święty

Krzyż

Kazanie na dzień Św. Michała i inne

Strona główna » Sanktuarium » Kazania Świętokrzyskie » Kazanie na dzień Św. Michała i inne

wielkość tekstu: A | A | A

Transkrypcja w opracowaniu prof. dr hab. Wacława Twardzika

 

 


<... ży>dowskiego mieście wsze sława krola wszemogącego. I -
ski do krola Ezechyjasza, krola żydowskiego, i do lud
3   Awiem, prawi, pwacie w moc Boga waszego, wadzący -
niejszego? Usłyszew to krol Ezechyjasz i wszyciek lud jego, zsieks
kając idziechą, pośpieszychą się do kościoła na modlitwę przed Boga wszemogącego i
6   poczęchą się modlić, iżby je Bog zbawił ot mocy krola pogańskiego.
Tegdyż nagle Bog usłuszał modlitwę luda śmier
jim na pomoc anjeła swego świętego, jenże anjeł cs
9   zstąpiw, prawi, anjeł boży w zastępy pogańskiego
we zborze asyrskiem, to je pogańskiem, sto tysięcy -
sięcy i pięć tysięcy luda pogańskiego, tako lud boży -
12  jeła wiciężstwo odzirżeli, a pogani śmirć podjęli, bo -
ni są nam na otwadzenie naszego wstraszenia. A piąte
anjeli święci na nauczenie naszego nieumienia. P-
15  nicach, quod angelus habebat apertum librum. Prawi Taj-
nicach: Widziech, prawi, anjeła bożego mocnego s nieb
-
ciew, prawi, postawi prawą nogę na morzy a le

 

 

<... fili, recordare>, quia recepisti bona in vita tua, et Lazarus similiter mala. A osme święci dani nam> są na oświecenie naszego sąmnienia. Iudicum: Cum-
3    Domini omnia verba hec ad filios Israel, elevaverunt
fleverunt. Czcie się tako we Księgach Sędskich: Anjeł,
prawi, święty zstąpi do Galaa ku synom israelskim – Galaa wyprawia
6   się miasto plwiących, to je nieustawicstwo ludzi grzesznych – i zmo-
słowo: Sam, prawi, przez mię przysiągł jeśm, iż wam chociał
emię wrogow waszych, iżbyście ku jich bogom
9   go jeście nie uczynili, ale potępiwszy Boga waszego
bogom modłę jeście wzdawali, przetoż, prawi, dam was
i w jich włodanie. A gdaż, prawi, anjeł zmowił ta wszyt-
12  apłakachą, prawi, wszem sircem i obietnicę Bogu wzdachą,
się nad nimi smiłował; toć i jeść to, iże anjeli
<święci dani są n>am na oświecenie naszego sąmnienia. A dziewiąte dani
15  rzystwo wiecznego krolewania, gdzież jeść Bog w Troj-
mi świętymi, iżbychom jich towarzystwa i niebieskiego krolewstwa
oż nas dowiedzi Bog wszemogący. Amen.

KAZANIE Z MUZYKĄ JÓZEFA SKRZEKA - POSŁUCHAJ I ZOBACZ

 

 

urge, propera, amica mea, et veni! Ta słowa pisze mądry Salomon a są
słowa Syna Bożego tę to świętą dziewicę Katerzynę w sławę krola niebieskiego wabią-
3   cego. Wstań, prawi, pośpiej się, miluczka moja, i pojdzi! I zmowił
Syn Boży słowa wielmi znamienita, jimiż każdą duszę zbożną pobu-
dza, ponęca i powabia. Pobudza, rzeka: Wstań!, ca,
 6  rzekę ta: Pośpiej się!, powabia, rzeka: I pojdzi! I :
Wstań, otbądź, prawi, stadła grzesznego, pośpiej się w l-
brego, po[s]jdzi tamoć do krolewstwa niebieskiego! I m:
 9  Wstań! Ale w Świętem Pisani cztwiorakim ludziem, pobudzaję je, mowi
wszemogący: Wstań!, pokazuję, iż są grzesznicy cztwioracy; bo mowi to słowo
albo siedzącym, albo śpiącym, albo leżącym, albo uma –
12  siedzący są, jiż się k dobremu obleniają; leżący są, jiż się w-
łem kochają; śpiący są, jiż się w grzeszech zapieklają; umarli są, jiż
w miłości bożej rozpaczają – a tym wszem teć to Bog miłościwy
15  mowi, rzeka: Wstań! I mowi pirzwej siedzącym: Wstań!, jiż się k dobrem
obleniają cztwiorodla: iż na będące dobro nie glądają, iż w wrze-
miennem dobrze lubują, iż czego jim dojć, nie pamiętają, iż
18  o sobie nijedne piecze nie imają, a togodla iż -
rzeć, k dobremu wstać się obleniają, przeto przez
dobrze się znamionują, o jemże pisze święty Łukasz: Cecus se.
21  Ślepy, bo na będące dobro nie glądał; siedziesze, bo w dob;
podle drogi, bo czego jemu było dojć, nie pam-
bie nics dobrego nie imiał. A przeto iż święta Katerzyn
24  sąmnienia była, ku głosu Syna Bożego wstać się
była. Nota in vita sua in principio: Cum autem Max  
tam divites, quam pauperes ad Alexandriam convocasset, -
27  larent, Katerina inquiri iussit celeriter per nuncium, quid hec essent. ,
statim surgens et signo crucis se muniens, illuc accessit -
crepavit, ut in vita narracio patet, sicut melius scis. A wtore:
30  mowi Bog miłościwy leżącym, jiż się we złem kochają, a tacy                   
dobrze się przez onogo niemocnego paralityka, trudną niemocą urażonego,
znamionują, o jemże pisze święty Łukasz: Offerebant ei, inquit, paraliti-
33  cum iacentem in lecto. Cui dixit: Surge! Et surrexit. Cso nam przez togo niemoc-
nego na łożku leżącego znamiona? Zawierne nics inego kromie człowieka grzesz-
nego we złych skutcech prześpiewającego, jenże nie pamiętaję dobra wie-        
36  kujego, obiązał się tomu, csoż jeść wrzemiennego, leniw jeść ku wstaniu czy-
nić każdego skutka dobrego, qui propter momentaneum, -
met eternum supplicium, quod cruciat. Święta Katerzyna
39  nie mieszkaci jeść stała, we złem nie leżała, asi i ty <..., jeż są>
w błędnem stadle leżały, ty jeść swoją nauką otwodziła, jakoż                   
się czcie w je świętem żywocie. Nota de quinquaginta sapientibus, quos a
42  remotis, renunciandos ab imperatore, convertit ad Christum, usque ad illum
locum, quomodo ignibus sunt cremati; in quibus illud mirabile accidit, quod eorum capilli

 

et vestimenta ab igne illesa permanserunt, sed velut vernalis ro-
sa facies eorum post ignis incendium apparuerunt. A trzecie to to sło-
3   wo: Wstań! mowi Bog śpiącym, jiż się w grzeszech zapieklają, bo grzesznik
w grzeszech zapieklony jeść jako kłodnik w ciemnicy skowany, o jem-
<że pisze święty Łuka>sz: In ipsa nocte erat Petrus dormiens. Require superius in sermone
6   <...> folio. Nota, quomodo surrexit beata Katerina, que non solum in pec-
inacione dormire noluit, verum eciam dormientes
ad penitenciam incitavit, ut patet in regina et Porphirio principe
9   ilitum, qui audientes de ipsa, qualiter fuit expoliata et scorpionibus
macerata, et XII diebus in carcere fame et siti macerata, et quomodo post XII   
dies per angelos et Dominum visitata et consolata, ad eam in carcerem in-
12  trantes, et que de ipsa audierant videntes et consilium beate Katerine
sequentes, conversi sunt ad Christum et per palmam martirii ad Christum migra-
verunt. Hic nota de martirio regine et rotis, que multa milium occiderunt
15  conversi et martirio ad Christum migraverunt. A cz-
wo mowi Bog: Wstań! umarłym, jiż w mi-
<łości bożej> rozpaczają. Et certe talium infinitus est numerus
18  us, in qua non iaceret mortuus. Et certe v-
: Surge! Ista enim significantur per filium vi-
licet matris Ecclesie. Tum que erat mul-
21  atis, videlicet multitudo intercedencium ex
karitatis, ad cuius uberes lacrimas et ad
devotas dicit Iesus: Adolescens, tibi dico: Sur-
24  surrexit, et reddidit illum matri sue, videlicet Ecclesie. Tu
acione mortuus non iaceas, sed ad vocem Iesu Christi,
pie excitantis, surge, cavens, ne modo Maxencii im-
27  peratoris cum ipso desperando ad infernum descendas. Nota ergo, quomodo
imperator Maxencius, cum beatam Katerinam decollari iussisset, et cum
ad mortem duceretur et orasset, et in omnibus exaudita fuisset, et post
30  decollacionem de corpore eius lac pro sanguine fluxisset, et corpus
eius per angelos in monte[m] Synai sepultum fuisset, post mortem eius
imperator non potuit diu vivere, qui per desperacionem mortuus fuerat,
33  ico bello cum imperatore Constantino devictus, ab ipso vo-
e, per pontem in equo currens, de ponte cecidit et cum
, ad infernum descendit. Et quia in hiis viciis non sedit nec
36  iacuit beata Katerina, sed eius exemplo te Dominus ad idem excitat, hortatur
et vocat, dicens: Surge z stadła grzesznego, propera w lepsze z dobrego, ve-
  ni do krolewstwa niebieskiego! Amen.

 

 

ilectus Deo et hominibus, cuius memoria
39  in benediccione est. Tymi słowy Mądrość fali świętego Nikołaja
utka dwojakiego barzo znamienitego. I fali ji pirzwej z jego <...>

 

 

 

<... A wtore> idzie tobie krol zbawiciel, iżby nas ot wieczne śmirci zbawił.
faciet populum suum a peccatis eorum. Teć to, prawi, gdaż przydzie, zbawi l
3   wielikich grzechow. Zawierne nics by nam nie mieszkać, ale by
zbawiciela i jego przyścia pożędać, by on raczył tog-
sza sirca zawitać i nas wrogow naszych widomych i niewidomych uchować,
 6  o nichże mowi Jeremijasz: In descensu Corrozaim ululatum contricionis hoste
audierunt: Fugite et salvate animas vestras! Wystąpając z mi-
sta Korrozaim nieprzyjaciele, to są dyjabli, wrodzy człowieka grzesznego,
 9  głos są, prawi, skruszenia usłyszeli: Pośpieszycie się! A kamoć? Na s<...>-
dzieć, iżbyście dusze wasze z-d-ręki wrogow waszych d-
nili. Widzcie, bracia miła, zbawienie, widzcie wielikie Syna Bożego przyjaźni!
12  Korrozaim wyprawia się tajnica moja mnie a znamionuje się si
tajnymi grzechy skalano i ot togo zbawiciela złymi *uczynań,
i w tem to mieście Korrozaim, w piekle wiekujem, śmirtny-
15  rzone i utonęło. K niemuż gdaż człowiek grzeszny rozpamię
zstąpi, toczu sam siebie wspomienie, z tajnego sirca -
skich słez za grzechy wylije i to uznaje, kiegdy zgrzeszył, w kakie wrzemię zgrzeszył, kilko-
18  kroć zgrzeszył, ktorymi grzechy tworca swego na gniew powabił, a jako-
koli to grzeszny człowiek uczyni, tako nagle sirce jego jemu doradzi,
iżby grzecha ostał, swojich grzechow sirdecznie żałował i z świętą Cyrekwią dzińsia za-
21  wołał: Veni, Domine, et noli tardare! Relaxa facinora plebi tue Israel! Toć to
i jeść prawda, iże idzie tobie krol zbawiciel, iżby nas ot wieczne śmirci zbawił.
A trzecie idzie tobie ubogi, iżby ty w ubostwie nie styskował. Jakoż pro-
24  rok Dawid, uznamionaw o jego silnem ubostwie, jeść świadeczstwo dał, rzeka: Exivit
homo ad opus suum. Na ktore? Na to, jeż sam zjawia, rzeka: Pauper           
sum ego et in laboribus a iuventute mea. Toć ubogi krolewic był, iże
27  nie imiał, gdzie by swoję głowę podkłonił. Vulpes foveas habent et volucres
celi nidos, filius autem hominis non habet, ubi caput suum recli. A przeto iże
nie imiał w swem narodzeni, gdzie by swą g<łowę podkłonił>,
30  togodla przed wołem a przed osłem w jasłkach S
był, bo dziewica Maryja acz pieluszek dobrych
nie imiała, a togodla ji we złe chustki ogar
33  eum pannis involutum et positum in presepio. Naleźli ji, prawi, p
ogarnienego a w jasłkach położonego. Toć wiem wielikie u
tako csnego, iż jeść tako śmierne przyście i tako śmierne narodzenie Syna Bożego,
36  jenże przez początka z Bogiem Oćcem jeść krolewał. Toć i jeść, iże idzie tobie
krol ubogi na to, iżby ty w ubostwie nie stykował. A [trzecie] idzie tobie
krol śmierny na to, iżby ty nie bujał, iżby onogo bujnego krola dyjabła
39  nie naśladował, qui est rex super omnes filios superbie, quia ut :
Superbia, dicit ipse, omnes virtutes debilitat et enervat, contra
et confortat. Omnino superbia eorum, qui te oderunt, ascendit semper. Nie, nie -
42  stwa luda i krola bujnego, ale bądźmy z towarzystwa krola śm

 

 

sokość krolewstwa niebieskiego. Augustinus: An dubitas, dicit ipse, quod non dabit
dedignatus est mala tua? Awiem, prawi, rozpaczasz, człowiecze,
3    dobra swego, jenże się nie żadał przyjąć lichot człowiecz-
w czemże ty, człowiecze, możesz bujać, a togo, iże idzie tobie
krol śmierny, nie chcesz pamiętać? Augustinus in libro de verbis Domini: Si igitur tanta humilitate
6   se deprimit [humana] , superbire in quo audet humana infirmitas? Gdaż się,
prawi, uśmierzyło tako mocne bostwo, w czem bujać może nasze mdłe
człowieczstwo? Bo jako mowi Gregorius: Unigenitus Dei apparuit despectus, contume-
9   bria, illusionum opprobria, passionum tormenta [tormenta] tollera-
perbum hominem doceret humilis Deus. Otoć jesmy , iże idzie
dziwy, bo nikomemu krzywdy nie uczynkał; idzie tobie krol
12  żby ty s nim na wieki krolewał; idzie tobie krol ubogi, by ty
nie stykował; idzie tobie krol śmierny, by ty nie bujał – a przeto
wa: Krol twoj idzie tobie, iżby ty s nim na wieki wiekom
krolewał, jegoż krolewstwa domieści .


 

15  i natus est rex Iudeorum? Święty
trojaki skutek znamienity pokazuje w tych we trzech
krolech pogańskich: jich żądne krolewica dziewicą porodzenego
18  pytanie, jich wierne księżyca pokojnego poznanie: vidi-
mus stellam eius in oriente, a jich rychłe odre krola mocnego odarowanie:
ubi et venimus cum muneribus adorare Dominum. I mowi ewanjelista święty
21  pod obrazem trzy krolew pogańskich: Gdzie jeść teć, jenże
się narodził, krol żydowski? Bo Pismo togo krole-
wica dziewicą porodzonego w trojakiem mieście Pisma
24  nazywa krolem luda żydowskiego: w jego dziwnem narodze-
ni, w jego uciesznem wielikich cud czynieni a w jego trudnem
umęczeni. I pokazuje ewanjelista, iże teć to krol i krolewic niebieski
27  w trojakiej rzeczy znamienitej ine wszytki krole zmija, a to w tem, iż
szy, iż jeść mocniejszy, iż jeść szczedrzeszy. Uzna-

 • krole pogańszczy krolewica i krola miłościwego
  30  gą dziewicą porodzonego. Nics nie mieszkając,
  uźrzeli, nagle dary: złoto, kadzidło a mirrę
  pośpieszyli, bo krol miłościwiejszy; przed nim poklęli,
  33  ; dary jemu wzdali, bo krol szczedrzejszy.
  I pokazuje nam ewanjelista święty, iż teć to krol jeść miłościwiejszy, a to w rzeczy trojakiej:
  w miłem wabieni, iżbychom pokutę wiernie czynili; w długiem czakani, iżby-
  36  chom się k niemu żądnie pośpieszyli; w rychłem otpuszczeni, iżbychom w jego
  miłości nie rozpaczyli. O, kako jeść ty to krole mile powabił, iż jim nową
  zał i zjawił, tako iże nics nie mieszkając, uźrzewszy gwiaz-
  39  wstąpili, drogi są nie otłożyli, w czem radzi Syna Bożego słuszali.   
  converti ad Dominum et ne differas de die in diem. Tako tych krolew
  o czakał, iże za trzynadzieście dni ot narodzenia jich <…>

   

   

  <... *szczodro>ści naśladować i - 
  tem, to je skutkiem miłosirdym, kadzidłem, to je nabożnym modlenim,
  3   mirrą, to je ciała udręczenim, będzie darować i przez ty
  dary miłość Syna dziewiczego może otrzymać. A wtore
  ewanjelista święty pokazuje, iże teć to krol i krolewic
   6  jeść mocniejszy, bo trojaka rzecz krola m-
  kazuje: ustawiczne wiciężstwo, mocne -
  stwo, wielikie bogatstwo. Ustawiczne wicięstwo,
   9  sicut dicitur ad Timotheum: Solus potens es, rex regum et dominus do-
  minancium, et habet immortalitatem; alii enim reges modica
  infirmitate vel morte vincuntur, sicut dicit magister: Vado mo-
  12  ri, rex sum; quid honor, quid gloria regni? Wtore krola
  wielikiego moc pokazuje csne i mocne włodyczs,
  sicut dicitur Apocalipsis: Exercitus celi sequebatur eum et habebat in vesti-
  15  mento et in femore scriptum: rex regum et dominus dominancium,

   

  <...> aby na przez ty dary krolewstwa niebieskiego
                                      domieścili.

   

  iderunt oculi mei salutare
  tuum. Ta słowa pisze święty Łukasz na cześć i na fałę
  3   godom niniejszym a są ta ista słowa zmowiona oćcem świętym,
  jemuż biesze imię Symeon, święty, prawdziwy, bogobojny. Awa tych słow
  ka łacińskiego w polski jeść taki: Widziele, prawi, oczy moi
  6   , toczu syna twego. Ta to słowa teć to ociec święty Sy-
  mię Bogu Oćcu wszemogącemu, iż jeść sesłał syna swego na
  kolenia człowieczego. I powiada nam dwoje w tych słowiech święty
  9   Symeon: swoje przezmierne ucieszenie a Syna Bożego sławne prze-
  jawienie, swoje przezmierne ucieszenie z widzenia Syna Bożego; mowi:
  Viderunt oculi mei Syna Bożego sławne przejawienie, do nia Boże>go, tu, gdzież zbawienie
  12  twoje. I powiada nam teć to ociec święty Symeon swoje przezmierne uciesze-
  nie ilkoż do widzenia, bo mowi: Widziele oczy moi zbawienie twoje.
  Rozmajite widzenie nałazimy w Świętem Pisani Boga wszemogącego:
  15  owa ji pirzwej widział Habraham pod obrazem trzy męży po drodze idą-
  cego; a wtore ji widział Mojiżesz we krzu połającego; a trzecie
  ji widział [widział] Ezechyjel na wysokiem stolcy siedzącego;
  18  a cztwarte ji widział święty Jan pod obrazem barańca śmiernego;
  a piąte ji widział teć to ociec święty Symeon pod opłcenim człowiecz

Kazania świętokrzyskie

Prośba o modlitwę

Ogłoszenia duszpasterskie

Intencje mszalne

Księga gości

0

LICZBA OBLATÓW POLSKIEJ PROWINCJI

0

LICZBA OBLACKICH PLACÓWEK W POLSCE

Czy wiesz, że...

Co w trawie piszczy

strona głównaaktualnościSanktuariumNowicjatOblaciKontaktPolityka prywatności
Święty Krzyż - Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.
Pasja
tworzenia

osób online: 3

Polityka prywatności Kanały RSS Mapa serwisu
SYSTEM ALP VISUAL PLUS | ALPANET.PL

WYSYŁANIE I ODBIÓR POCZTY

ZARZĄDZANIE POCZTĄ

ZARZĄDZANIE SERWISEM

STATYSTYKI ODWIEDZIN

KONTAKT

ul. Święty Krzyż 1
26-006 Nowa Słupia

NIP: 661 165 88 90
REGON: 040002752

Telefony:

tel. / fax. 41 317 70 21
tel. 41 317 82 78
tel. +48 503 629 739
tel. +48 503 629 734
e-mail: infoswkrzyz@gmail.com

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Prośba o modlitwę
Dodaj prośbę o modlitwę
Zobacz wpisy